??u trang

C?ng ty C? Ph?n Qu?c T? ??ng D??ng

Tr? s? chính t?i Hà N?i
S? 27-29, ?­??ng Gamuda Gardens 2-2, K?T Gamuda Gardens, P. Tr?n Phú, Q. Hoàng Mai, Hà N?i
Tel: 024.6293.1910 / 024.6293.1920 / 024.6293.1915
Email: info@ibiotech.com.vn

Chi nhánh t?i H? Chí Minh
Tòa nhà Cityview, 12 M?c ??nh Chi, P. ?a Kao, Qu?n 1,
TP. H? Chí Minh
Tel: 08.3823.3156 / 08.3824.8475
Fax:08.3824.6731

Nhà máy s?n xu?t t?i Bình D??ng
? 12A, l? DC07, ???ng D17, khu dan c? Vi?t Sinh,
P. An Phú, TX. Thu?n An, TP. Bình D??ng.
Tel: 090 369 8394 / 090 377 9235 / 093 479 8929

Nhà máy s?n xu?t t?i B?c Liêu
L? D9, Khu CN Trà Kha, Ph??ng 8, TP B?c Liêu
Tel: 02913979679

Nhà máy s?n xu?t t?i H?i Phòng
KCN Quán ?á, Th?y Nguyên, TP. H?i Phòng
Tel:   0225 5645621  Fax:  0225 5645620